مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق archive-A-10-24-98-df14b5f-1

جولای و همکاران۱۰ یک مـدل فـازی تولیـد -توزیـع ارائـهکردهاند وآن را با الگوریتم متاهیوریستیک حل کـرده انـد . مـدلشامل یک تولیدکننده و چنـد نـوع محصـول و مرکـز توزیـع وخردهفروش است. مدل را با سه الگـوریتم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد archive-A-10-24-97-8b76830-1

عمــومی (GRNNs)، مقالــه وانــگ و یــان [١١] در ترکیــب نگاشــت هــای خودســازمان ده بــا شــبکه هــای عصــبی المــان (ELMAN)، مقاله کارپین ترییو [١٢] در ترکیـب نگاشـت هـایخودسازمان ده با شبکه های عصبی پرسپترو ن چندلایه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه archive-A-10-24-95-7083168-1

خیلی قبل تر از عنوان شدن چنین رژیـم کـاری بـرای یـکراکتور هسته ای، افرادی نظیـر فینبـرگ۷ و دریسـکول ۸ مسـائلیمانند استفاده از سوخت طبیعی (غنی نشده) و هـم چنـین نقـشزایش و تبدیل در قلب راکتـور Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد archive-A-10-24-92-9103670-1

گوتا و همکاران در سـال هـای اخیـر [۱۲] ارتعاشـات عرضـیمحورهای کامپوزیتی دو تکه با شرایط مرزی مختلف را مطالعـهنمودند. متأسفانه هـیچ تحقیقـی بـرای ارتعاشـات آزاد تیرهـایکامپوزیت همراه جرم متمرکز توسط مؤلفین این تحقیـق یافـتنشد. در Read more…

By 92, ago