مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی دبستان مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی دبستان 98-1397مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی دبستان چیست ؟ طرح تعالی دبستان عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق archive-A-10-24-98-df14b5f-1

جولای و همکاران۱۰ یک مـدل فـازی تولیـد -توزیـع ارائـهکردهاند وآن را با الگوریتم متاهیوریستیک حل کـرده انـد . مـدلشامل یک تولیدکننده و چنـد نـوع محصـول و مرکـز توزیـع وخردهفروش است. مدل را با سه الگـوریتم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد archive-A-10-24-97-8b76830-1

عمــومی (GRNNs)، مقالــه وانــگ و یــان [١١] در ترکیــب نگاشــت هــای خودســازمان ده بــا شــبکه هــای عصــبی المــان (ELMAN)، مقاله کارپین ترییو [١٢] در ترکیـب نگاشـت هـایخودسازمان ده با شبکه های عصبی پرسپترو ن چندلایه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه archive-A-10-24-95-7083168-1

خیلی قبل تر از عنوان شدن چنین رژیـم کـاری بـرای یـکراکتور هسته ای، افرادی نظیـر فینبـرگ۷ و دریسـکول ۸ مسـائلیمانند استفاده از سوخت طبیعی (غنی نشده) و هـم چنـین نقـشزایش و تبدیل در قلب راکتـور Read more…

By 92, ago