مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد archive-A-10-24-92-9103670-1

گوتا و همکاران در سـال هـای اخیـر [۱۲] ارتعاشـات عرضـیمحورهای کامپوزیتی دو تکه با شرایط مرزی مختلف را مطالعـهنمودند. متأسفانه هـیچ تحقیقـی بـرای ارتعاشـات آزاد تیرهـایکامپوزیت همراه جرم متمرکز توسط مؤلفین این تحقیـق یافـتنشد. در Read more…

By 92, ago