مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه archive-A-10-24-95-7083168-1

خیلی قبل تر از عنوان شدن چنین رژیـم کـاری بـرای یـکراکتور هسته ای، افرادی نظیـر فینبـرگ۷ و دریسـکول ۸ مسـائلیمانند استفاده از سوخت طبیعی (غنی نشده) و هـم چنـین نقـشزایش و تبدیل در قلب راکتـور Read more…

By 92, ago