برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد archive-A-10-24-97-8b76830-1

عمــومی (GRNNs)، مقالــه وانــگ و یــان [١١] در ترکیــب نگاشــت هــای خودســازمان ده بــا شــبکه هــای عصــبی المــان (ELMAN)، مقاله کارپین ترییو [١٢] در ترکیـب نگاشـت هـایخودسازمان ده با شبکه های عصبی پرسپترو ن چندلایه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد archive-A-10-24-92-9103670-1

گوتا و همکاران در سـال هـای اخیـر [۱۲] ارتعاشـات عرضـیمحورهای کامپوزیتی دو تکه با شرایط مرزی مختلف را مطالعـهنمودند. متأسفانه هـیچ تحقیقـی بـرای ارتعاشـات آزاد تیرهـایکامپوزیت همراه جرم متمرکز توسط مؤلفین این تحقیـق یافـتنشد. در Read more…