مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی دبستان مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی دبستان 98-1397مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی دبستان چیست ؟ طرح تعالی دبستان عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد archive-A-10-24-97-8b76830-1

عمــومی (GRNNs)، مقالــه وانــگ و یــان [١١] در ترکیــب نگاشــت هــای خودســازمان ده بــا شــبکه هــای عصــبی المــان (ELMAN)، مقاله کارپین ترییو [١٢] در ترکیـب نگاشـت هـایخودسازمان ده با شبکه های عصبی پرسپترو ن چندلایه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق archive-A-10-24-98-df14b5f-1

جولای و همکاران۱۰ یک مـدل فـازی تولیـد -توزیـع ارائـهکردهاند وآن را با الگوریتم متاهیوریستیک حل کـرده انـد . مـدلشامل یک تولیدکننده و چنـد نـوع محصـول و مرکـز توزیـع وخردهفروش است. مدل را با سه الگـوریتم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد archive-A-10-24-92-9103670-1

گوتا و همکاران در سـال هـای اخیـر [۱۲] ارتعاشـات عرضـیمحورهای کامپوزیتی دو تکه با شرایط مرزی مختلف را مطالعـهنمودند. متأسفانه هـیچ تحقیقـی بـرای ارتعاشـات آزاد تیرهـایکامپوزیت همراه جرم متمرکز توسط مؤلفین این تحقیـق یافـتنشد. در Read more…

By 92, ago